Sanayi Ürünleri İçin "Satış Sonrası Hizmetler" Mevzuatı Düzenlenmesine Yönelik Çalışmalar Başladı!
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, ağırlıklı olarak makineleri kapsayan sanayi ürünlerinin de Satış Sonrası Hizmetler Mevzuatı kapsamına alınmasına yönelik bir çalışma başlattı. Çalışmalara, MAKFED de destek veriyor.
 


7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak 13/06/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği esasen, “tüketicileri” kapsamaktadır. Diğer bir ifade ile Kanunda tarif edilen tüketici dışındaki çevreler (sanayici, tacir, esnaf, kamu kurumu, okul, hastane, vakıf, dernek, bina yönetimi ve çiftçi gibi tüzel kişilikler) bu mevzuat uygulamaları dışında kalmaktadır. Dolayısıyla söz konusu tarafların satın aldığı ürünlerin satış sonrası işlemleri, sadece Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu genel esasları dahilinde değerlendirilmektedir.

Mevzuatlardaki bu boşluk, daha doğrusu konuya özel bir yasal düzenlemenin olmaması, tarafların zaman zaman "satış sonrası hizmetler" bağlamında birtakım sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Mevzuattaki bu eksiklik, satış sonrası hizmetlere dair yeterli alt yapısı olmayan ithalatçıların varlığına da sebep olmaktadır. Bu durum sanayicilerimiz aleyhine haksız rekabete sebep olduğu gibi, kimi son kullanıcıların da mağduriyetine yol açmıştır.

Konunun önemine binaen, 24.03.2017 tarihli ve 30017 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2017-2020, Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nda ,  “Sanayi malları için Satış Sonrası Hizmetler/Garanti Şartları Uygulaması hususunda çalışma yapılacaktır” hükmü yürürlüğe konmuştur. Bu çerçevede, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğundaki eylem üzerine, bu alanda tecrübe birikimi ve alt yapısı olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çalışma başlatılmıştır.

Bu doğrultuda, makine sektörünü temsilen MAKFED, MİB, TARMAKBİR ve İMDER&İSDER Genel Sekreterlerinden oluşan heyet, 21 Ağustos 2017 tarihinde, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Sayın Ahmet ERDAL Beyi makamında ziyaret ederek, Bakanlık ile sektör işbirliği ve çalışma esasları değerlendirilmiştir.
 
Türk Makine Sektörüne Genel Bakış   Makine Sektörü Raporları   Projeler   Makaleler
Hedefler, avantajlar, başlıca ürün grupları, ilerleme kaydedilen ülkeler, çarpıcı istatistikler »
 
Makine sektörü ile ilgili yayınlar, makaleler, dernek katalogları ve sunumlar »
 
Makfed tarafından yürütülen projeler ile ilgili bilgilere erişim »
 
Makine sektörü hakkında yayınlanan önemli makaleler »
 
 
MAİB MTG moment_expo
OAİB
OAİB
 
   
 
Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu

Atatürk Bul. No: 193 ASO Kule 7.Kat, Kavaklıdere, Ankara
T: +90 312 426 40 50 • F: +90 312 468 42 91 • info@makfed.org